Amb la col·laboració de:

This post is also available in: English

DIMARTS 22 DE NOVEMBRE

15.30 h SESSIÓ INAUGURAL

Øivind Andersen, president de la Unió Acadèmica Internacional
Joandomènec Ros, president de l’Institut d’Estudis Catalans
Senén Florensa, president executiu de l’Institut Europeu de la Mediterrània
Representant de l’Ajuntament de Barcelona
Representant de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Flocel Sabaté, coordinador del Seminari

CONFERENCIANTS

Mona Abaza (Universitat Americana del Caire)
The Global War on terror, military urbanism and neoliberal dystopias.
The Arab Spring and Europe*
(La Guerra Global contra el terrorisme, urbanisme militar i distopies neoliberals.
La Primavera Àrab i Europa)
Rachid Bellil (Centre de Recerques Prehistòriques, Antropològiques i Històriques d’Alger)
Habiter et régir le désert : les ksour du Sahara
(Habitar i governar el desert: els ksour del Sàhara)

* Traducció simultània de l’anglès al català

DIMECRES 23 DE NOVEMBRE

El dimecres 23, al matí, les sessions de conferències recerquen l’origen del fenomen urbà al
Mediterrani i exposen la petja del món clàssic. Sobre aquesta base, a la tarda, la taula rodona
pot cercar la definició del binomi ciutat i regió a la Mediterrània, entenent que sobre aquesta
base es va entreteixir el fonament de les societats mediterrànies. Això aboca als reptes de
present abordats per la ponència amb què es clou el dia.

Matí

9.00 – 10.30 h 1a SESSIÓ DE CONFERÈNCIES

PRESIDEIX: Josep Guitart (UAB-IEC)

Joan Sanmartí (UB-IEC) i Marisol Madrid (UB)
Ciutat i territori a la protohistòria de la Mediterrània occidental
Joseph Patrich (Universitat Hebrea de Jerusalem)
The Rural Settlement in Palaestina Byzantina – Several Observations
(L’assentament rural en la Palestina bizantina – Diverses observacions)

10.30 – 11.00 h Pausa cafè

11.00 – 14.00 h 2a SESSIÓ DE CONFERÈNCIES

PRESIDEIX: Joan Gómez (ICAC)

Josep Maria Macias (ICAC)
Continuïtat i supervivència de la ciutat clàssica a les portes de l’edat mitjana:
l’exemple hispànic
Almudena Orejas (CSIC, Madrid)
Paisajes y territorios/urbes/y/civitates/en la Hispania romana
(Paisatges i territoris/urbes/i/civitates/en la Hispània romana)
Asnu Bilban Yalçin (Universitat d’Istanbul)
The role of Byzantine Constantinople and its periphery in the Mediterranean
space: a reconsidered study according to new archaeological data
(El paper de la Constantinoble bizantina i la seva perifèria en l’espai
mediterrani: un estudi reconsiderat segons les noves dades arqueològiques)

DEBAT SESSIÓ 1 i 2

Tarda

[15.00 – 15.30 H VISITA COMENTADA A LA CASA DE CONVALESCÈNCIA, SEU DE L’IEC (OPCIONAL) ]

15.30 – 18.00 h TAULA RODONA:

«Definició de ciutat i regió a la Mediterrània»
MODERA: Flocel Sabaté (UdL/IEC/ICREA)

Participants:

Francisco Beltrán (Universitat de Saragossa)
Antoni Riera (UB-IEC)
Jesús Contreras (Universitat de Barcelona)
Llorenç Ferrer Alòs (Universitat de Barcelona)
Eduard Riu-Barrera (Generalitat de Catalunya)

18.00 h PONÈNCIA:

«Les défis des villes méditerranéennes»
(«Els reptes de les ciutats mediterrànies»)
Farouk Tebbal
Exministre d’Urbanisme d’Algèria, expert internacional en temes urbans

[19.30 H VISITA A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA]

 

DIJOUS 24 DE NOVEMBRE

El dijous 24, al matí, les sessions de conferències exploren la ciutat mediterrània medieval i
moderna, i en defineixen l’herència en tots els vessants. Sobre aquesta base, a la tarda, la taula
rodona es pot plantejar pel sentit de la Mediterrània com a unitat regional al llarg de la història. La
valoració del llegat patrimonial esdevé una contribució històrica i un veritable repte per a la
identitat i el foment social a les ciutats mediterrànies actuals, tal com s’aborda en la ponència final.

Matí

9.00 – 10.30 h 3a SESSIÓ DE CONFERÈNCIES

PRESIDEIX: Hermenegildo Fernandes (Universitat de Lisboa)

Xavier Barral (IEC)
Els reis conquistadors enfront de la ciutat que es troben. Quatre exemples
contraposats de política arquitectònica de conquesta: Mallorca (Jaume I, 1229),
València (Jaume I, 1238), Nàpols (Carles d’Anjou, 1266 / Alfons el Magnànim,
1443)
Christophe Picard (Universitat de París I – Panthéon-Sorbona)
La renaissance des villes côtières du Sharq al-Andalus, à partir des rives berbères
(VIIIe-IXe)
(El ressorgiment de les ciutats costaneres de Xarq al-Àndalus, a partir de les ribes
berbers, s. VIII-IX)

10.30 – 11.00 h Pausa cafè

11.00 -14.00 h 4a SESSIÓ DE CONFERÈNCIES

PRESIDEIX: Hermínia Vilar (Universitat d’Évora)

Pietro Corrao (Universitat de Palerm)
Spazio urbano, élites dirigenti, dinamiche istituzionali: le città siciliane del tardo
medioevo
(Espai urbà, elits governants, dinàmiques institucionals: les ciutats sicilianes de la
baixa edat mitjana)
Francisco Vidal (Universitat de Jaén)
Urbanismo islámico, derecho y sociedad en las ciudades de al-Andalus (s. VIII-XV)
(Urbanisme islàmic, dret i societat en les ciutats d’al-Àndalus, s. VIII-XV)
Claudio Povolo (Universitat Ca’ Foscari de Venècia)
Nello stato territoriale veneziano: rappresentazioni del potere tra le città
dominante e le città suddite
(En l’estat territorial venecià: representacions del poder entre les ciutats
dominants i les ciutats sotmeses)

DEBAT SESSIÓ 3 i 4

Tarda

[15.00 – 15.30 H VISITA COMENTADA A LA CASA DE CONVALESCÈNCIA, SEU DE L’IEC (OPCIONAL) ]

15.30 – 18.00 h TAULA RODONA:

«Té sentit parlar del Mediterrani com a unitat al llarg de la història?»

MODERA: Paulino Iradiel (Universitat de València)

Participants:

Isabel Rodà (Universitat Autònoma de Barcelona)
Luciano Gallinari (Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea, CNR, Càller)
Christiane Stallaert (Universitat d’Anvers)
Giuseppe Barbera (Universitat de Palerm)

18.00 h PONÈNCIA:

«El patrimoni com a element identitari de les ciutats mediterrànies.
Com revitalitzar-lo?»
Xavier Casanovas
President de RehabiMed: Rehabilitació de l’Arquitectura Tradicional
Mediterrània

[21.00 H SOPAR DE GRUP]

 

DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE

El divendres 25, les sessions de conferències matinals analitzen la constitució de la ciutat actual,
a partir del llegat històric, les problemàtiques socials i els reptes dels segles contemporanis. El
conjunt ha teixit un singular teixit urbà i regional, que és adoptat com a base per tal que la taula
rodona vespertina indagui en les problemàtiques actuals de la ciutat mediterrània.

Matí

9.00 – 10.30 h 5a SESSIÓ DE CONFERÈNCIES

PRESIDEIX: Salvador Giner (IEC)

Joan Ganau (Universitat de Lleida)
Entre la història i el present: la construcció de la imatge de les ciutats mediterrànies
Francesco Indovina (Institut Universitari d’Arquitectura de Venècia)
La metropoli che cambia nell’Europa mediterranea (1970/2015)
(Les metròpolis canviants en l’Europa mediterrània, 1970/2015)

10.30 – 11.00 h Pausa cafè

11.00 – 14.00 h 6a SESSIÓ DE CONFERÈNCIES

PRESIDEIX: Oriol Nel·lo (UAB-IEC)

Antoni Font (Universitat Politècnica de Catalunya)
Territoris metropolitans en les regions urbanes de l’Europa Meridional
João Seixas (Universitat Nova de Lisboa)
Um longo caminho para uma Ítaca diferente – A recomposição da urbanidade
meridional, por entre pressões externas e movimentos internos
(Un llarg camí per a una Ítaca diferent – La reconstrucció de la urbanitat meridional,
entre les pressions externes i els moviments interns
Joan Roca (Museu d’Història de Barcelona)
Barcelona i la construcció d’Europa. Apunts des del Museu de la Ciutat

DEBAT SESSIÓ 5 i 6

Tarda

15.30 – 18.00 h TAULA RODONA:

«Problemàtica actual de la ciutat Mediterrània»

MODERA: Senén Florensa (IEMed)

Participants:

Andreu Domingo (UAB)
Laura Fregolent (Institut Universitari d’Arquitectura de Venècia)
Xavier Tiana (MedCities)
Oriol Nel·lo (UAB-IEC)

18.00 h SESSIÓ DE CLOENDA

Joandomènec Ros, president de l’Institut d’Estudis Catalans
Senén Florensa, president executiu de l’Institut Europeu de la Mediterrània
Jordi Portabella, director de l’Àrea de Recerca i Coneixement de la Fundació
Bancària La Caixa
Josep Guitart, vicepresident de la Unió Acadèmica Internacional
Flocel Sabaté, coordinador del Seminari